PVN nộp ngân sách Nhà nước 195,4 nghìn tỷ đồng

Năm 2013 Tập đoàn đã đạt tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn là 762 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), năm 2013 Tập đoàn đã đạt tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn là 762 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31,5% kế hoạch, tăng 4,5% so với năm 2012.

Riêng tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 62,8 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP thì đạt 72 nghìn tỷ đồng), bằng 127,5% kế hoạch năm.

Năm 2013, Tập đoàn đã thực hiện Chương trình hành động gồm 9 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN